Thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động đối với ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động đợt bổ sung năm 2023

Thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động đối với ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động đợt bổ sung năm 2023