Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm:" 1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân"

Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm:" 1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân"