Thông báo v/v lấy ý kiến CBGV mua sách/giáo trình phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập

Thông báo v/v lấy ý kiến CBGV mua sách/giáo trình phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập