Bạn có biết rằng IELTS là chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận nhiều nhất bởi các tổ chức?

Bạn có biết rằng IELTS là chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận nhiều nhất bởi các tổ chức?