Thông báo v/v Bảo dưỡng, chuyển hạ tầng hệ thống máy chủ phần mềm tổng thể

Thông báo v/v Bảo dưỡng, chuyển hạ tầng hệ thống máy chủ phần mềm tổng thể