Khai mạc khóa học tích hợp nội dung và ngôn ngữ do Học viện Công nghệ và Đào tạo chất lượng cao Humber (Canada) tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quố

Khai mạc khóa học tích hợp nội dung và ngôn ngữ do Học viện Công nghệ và Đào tạo chất lượng cao Humber (Canada) tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quố