Thông báo v/v lấy ý kiến CBGV mua sách điện tử phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập

Thông báo v/v lấy ý kiến CBGV mua sách điện tử phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Trung tâm Thông tin – Thư viện

--------------------------

Số: 24.4/TB-TT.TT-TV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến cán bộ giảng viên mua sách điện tử phục vụ nghiên cứu, giảng dạy
và học tập

------------------------------------------------------------------------

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc bổ sung giáo trình điện tử phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập của Nhà trường, Trung tâm Thông tin Thư viện xin gửi các thầy/cô:

1. Danh mục giáo trình điện tử Nhà trường dự kiến mua (có file đính kèm).

2.Đường link form đăng ký mua sách e-Book: https://forms.gle/qS6rqKDm1uon7pNZ9

3. Cách thức đăng ký mua sách: Các thầy/cô lựa chọn e-Book trong danh mục trên, lấy thông tin tại cột "Số thứ tự" của cuốn sách và ghi lại vào mục "Số thứ tự của e-Book đăng ký mua" trong form đăng ký mua sách.

4. Thời gian đăng ký: từ 24/4/2023 đến 24/5/2023

Cán bộ hỗ trợ mua sách e-Books: Chuyên viên Vũ Ngọc Thanh Hà, Email: havnt@neu.edu.vn, số điện thoại: 0243.628.8854/6803.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- Cổng thông tin Trường (để thông báo)

- Lưu: VT, TT.TT-TV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc TT.TT-TV

 

(đã ký)

 

ThS. Bùi Thị Sen

 

Thông báo lấy ý kiến CBGV mua giáo trình điện tử

Danh mục giáo trình điện tử dự kiến mua