Thông báo v/v công bố cập nhật Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông báo v/v công bố cập nhật Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại cuộc họp ngày 13/4/2023 thông qua Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 cập nhật;

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 cập nhật các thông tin mới ban hành theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/4/2023 của Hiệu trưởng với các nội dung chính như sau, chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

THÔNG BÁO CÔNG BỐ CẬP NHẬT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023.pdf