Thông báo về việc tặng lịch năm mới 2023 cho cán bộ, viên chức và người lao động

Thông báo về việc tặng lịch năm mới 2023 cho cán bộ, viên chức và người lao động

MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ,GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ: mau danh sach.docx