Đoàn các nhà khoa học và doanh nghiệp CHLB Đức thăm và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đoàn các nhà khoa học và doanh nghiệp CHLB Đức thăm và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân