Kế hoạch tổ chức Livestream "Thông tin tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2024"

Kế hoạch tổ chức Livestream "Thông tin tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2024"

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch tổ chức Livestream "Thông tin tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2024" cụ thể như sau: 

Kế hoạch tổ chức Livestream TVTS 9.5.2024.pdf