Thông báo về việc tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024

Thông báo về việc tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn:

1.1Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

1.2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

1.3. Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc đang bị xử lý theo Khoản 1 Điều 38 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc không là chủ nhiệm đề tài cấp Trường đang bị quá hạn.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

2.1. Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục 12 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2024 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì và  tuyển chọn tại Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2023.

2.2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn: 07 bản thuyết minh (1 bản gốc có chữ ký tươi, 06 bản sao) theo Các biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

a) Thuyết minh đề tài: lập theo Mẫu 6, Phụ lục I. Thuyết minh đề tài phải có đầy đủ chữ ký của  cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên đăng ký tham gia thực hiện đề tài.

b) Dự toán kinh phí chi tiết các khoản chi.

c) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn: lập theo Mẫu 5, Phụ lục I.

d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài.

đ) Minh chứng huy động kinh phí không từ Ngân sách Nhà nước (Cam kết của bên hỗ trợ kinh phí…) (Nếu có).

e) Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

g) Bìa thuyết minh theo mẫu gửi kèm.

Hồ sơ đề tài được đóng thành quyển có bìa, không giấy bóng kính.

3. Tiêu chí tuyển chọn:

1. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được tiến hành dựa vào kết quả đánh giá các tiêu chí được thể hiện trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và bám sát định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả sản phẩm như trong Danh mục 12 đề tài đã công bố.

2. Tiêu chí đánh giá tuyển chọn bao gồm:

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài: mức độ đầy đủ, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu.

b) Tính cấp thiết của đề tài: tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài.

c) Mục tiêu của đề tài: mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn của mục tiêu cần đạt được.

d) Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu: cách tiếp cận cụ thể của đề tài; độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài.

e) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: sự phù hợp, rõ ràng của đối tượng, phạm vi nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

f) Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện: tính đầy đủ của những nội dung, công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực hiện đề tài.

g) Sản phẩm: tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại hình sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

h) Gắn kết với hoạt động đào tạo sau đại học và đại học: số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia nghiên cứu, kết quả đào tạo sau đại học và đại học.

i) Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu.

k) Dự toán kinh phí: sự phù hợp của dự toán kinh phí với quy định tài chính hiện hành, với nội dung, tiến độ nghiên cứu, mục lục ngân sách nhà nước. Tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước tối đa theo mức kinh phí dự kiến đã được phê duyệt tại QĐ số số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2023.

l) Năng lực của chủ nhiệm đề tài: kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện đề tài.

m) Thành viên tham gia nghiên cứu: kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Số lượng thành viên tham gia nghiên cứu tối thiểu 3 người, tối đa 10 người và có ít nhất một thành viên là học viên sau đại học.

 n) Tiềm lực khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì đề tài: nguồn nhân lực, trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài.

o) Thời gian thực hiện đề tài: tối đa không quá 24 tháng.

4. Quy trình đăng ký tham gia tuyển chọn:

- Nhà trường thông báo công khai nội dung văn bản, danh mục các đề tài tuyển chọn của Trường và các tài liệu khác có liên quan đến các cá nhân trong trường.

 Các cá nhân chuẩn bị hồ sơ xây dựng thuyết minh đề tài theo mẫu và nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Quản lý khoa học (Phòng 601 nhà A1).

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên đề tài, mã số của đề tài trong danh mục tuyển chọn, họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ. Mọi bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.

5. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọntrước 17 giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm 2023Các hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.

6. Một số lưu ý:

- Trường sẽ thành lập Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài và gửi kết quả trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước ngày 09/6/2023.

- Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023; Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày16/5/2023 và Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan được gửi kèm thông báo này.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Đình Hưng, Phòng Quản lý Khoa học (phòng 601, tầng 6 nhà A1). ĐTDĐ: 0906106363; Email:hungnd@neu.edu.vn

Thong bao 1045-TB-DHKTQD-22.5.2023

Quyết định 1393 vv phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ

CV hướng dân 2234_BGDDT_KHCNMT

Mẫu biểu-Tuyển chọn đề tài cấp Bộ 2024