Thông báo kế hoạch Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 20

Thông báo kế hoạch Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 20

Thực hiện quyết định số 846 /QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND quận về việc thành lập Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô lớn có nhiều lực lượng, đơn vị tham gia tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cụ thể như sau:

Kế hoạch tập phương án ĐH KTQD - UBND Quận.pdf