Thông báo danh sách giảng viên cơ hữu được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Thông báo danh sách giảng viên cơ hữu được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo danh sách giảng viên cơ hữu được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023, chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

Thông báo DS giới thiệu HĐ chức danh cơ sở 2023