Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2023, cụ thể như sau:

1. QĐ 333 BAN HÀNH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

2. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023 - CẬP NHẬT 13.4.2023

2.1. PHỤ LỤC 1 - TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

2.2. PHỤ LỤC 2 - TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

2.3. PHỤ LỤC 3 - CÁC ĐK ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG