Kế hoạch tổ chức giải bóng đá dành cho sinh viên, CBVC-NLĐ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 (NEU - LEAGUE)

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá dành cho sinh viên, CBVC-NLĐ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 (NEU - LEAGUE)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 thông báo kế hoạch tổ chức giải bóng đá dành cho sinh viên, CBVC-NLĐ (NEU - LEAGUE) cụ thể như sau: Kế hoạch tổ chức NEU League S4_2023.pdf

Quyết định Ban hành Điều lệ giải bóng đá NEU - LEAGUE 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Điều lệ NEU League S4_2023.pdf