Đoàn kiểm tra của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2022 làm việc tại Trường Đại học Kinh tế

Đoàn kiểm tra của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2022 làm việc tại Trường Đại học Kinh tế

Trong hai ngày (26, 27/12/2022), Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản, quy định của Đảng, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2022 do đồng chí Ngô Thị Minh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ GD&ĐT đã làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quang cảnh tại buổi làm việc

Tham gia đoàn kiểm tra có đ/c Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng đoàn; đ/c Phạm Văn Dũng – chuyên viên chính Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT, Thư ký; đ/c Đặng Thị Kim Phượng – chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính; đ/c Phạm Thị Thu Hiền – chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ; đ/c Nguyễn Khánh Long – chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ GD&ĐT. Về phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Phạm Hồng Chương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn trường; cùng các đ/c Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Hội CCB, Hội SV, Bí thư ĐTN, Trưởng ban TTND, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2022 và thực hiện các quy định, văn bản của Đảng và Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT tại Trường ĐH KTQD giai đoạn 2020-2022

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn đã kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2022 và kiểm tra việc thực hiện các quy định, văn bản của Đảng và Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT giai đoạn 2020-2022.

Theo đó trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu tới các đơn vị trong toàn trường, việc thực hiện quy chế dân chủ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực; đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân chủ ở cơ sở; Nhà trường cũng triển khai đầy đủ nội dung các Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn gương mẫu trong thực hiện, quan tâm sâu sát trong chỉ đạo điều hành, phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức, người lao động; Các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc việc kết hợp triển khai thực hiện dân chủ ở đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, quy chế của đơn vị. Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động hàng năm được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Nhà trường cũng đã thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn lại bộ máy theo đúng quy định. Lãnh đạo và Công đoàn trường luôn lắng nghe, trao đổi, trả lời ý kiến, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho cán bộ viên chức, người lao động. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, thực hiện hồ sơ được thuận lợi. 

Đ/c Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng đoàn báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra quy chế dân chủ tại Trường ĐH KTQD

Lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị phát biểu và phản hồi kết quả kiểm tra

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu

Đ/c Ngô Thị Minh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ GD&ĐT phát biểu kết luận 

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Nhà trường cũng các đơn vị đã tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra đưa ra. Kết thúc cuộc kiểm tra, đồng chí Ngô Thị Minh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ GD&ĐT kết luận và đề nghị Nhà trường tập trung chỉ đạo, khắc phục một số tồn tại, hạn chế nhỏ của Đoàn kiểm tra đưa ra: nhanh chóng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT để cụ thể hóa thành văn bản chỉ đạo: Công văn số 419-CV/BCSĐ, ngày 05/8/2019; Công văn số 135, 136-CV/BCSĐ, ngày 16/9/2022; bổ sung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm viên chức quản lý theo đúng các quy định của Bộ Chính trị, Chính phủ và Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ GD&DDT; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng trường và Hiệu trưởng theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định để đảm bảo quyền lợi, thu nhập, chế độ phúc lợi giữa viên chức quản lý, viên chức làm công tác chuyên môn giảng dạy và viên chức làm công tác hành chính ở các đơn vị trong trường phù hợp.

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông